Pozicioni:                                Financier/e me kohë të pjesshme

Punëdhënës:                        ALO 116: Linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijët

Vendi:                                       Tiranë, Shqipëri

Kohëzgjatja:                          Minimumi 6 muaj

Linja Kombëtare e Telefonit për Fëmijë – ALO 116 është një shërbim falas këshillimi dhe referimi për fëmijët kudo në Shqipëri.  Ky shërbim komunikon me fëmijët nëpërmjet numrave: ALO 116 111 – Linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijë; ALO 116 000 – Linja Kombëtare e Telefonit për Fëmijët e Humbur.\

 Përgjegjësitë e konsulentit :

 • Financieri/ja do të jetë përgjegjës/e për kryerjen e transaksioneve financiare të projekteve të të organizatës;
 • Financieri/ja do te jetë përgjegjës/e për përgatitjen e raporteve  financiare, të transaksioneve dhe raportimin e tyre;
 • Lehtëson proçesin e auditit financiar;
 • Përgatit dhe dorëzon raportet financiare tek donatorët;
 • Detyra të tjera mund t’i shtohen gjatë punës sipas kërkesave financiare të projekteve;

Kualifikimet:

 • Te këtë mbaruar studimet në degën Financë, Kontabilitet;
 • Të ketë eksperiencë pune në menaxhimin financiar të projekteve ne sektorin e OJF-ve;
 • Të këtë njohuri të mira të legjislacionit dhe veprimtarive ekonomike të OJF-ve;
 • Të ketë njohuri të gjuhës angleze
 • Të jetë fleksibël me ngarkesën e punës

Dokumentacioni i pranimit (Sigurohuni që këto dokumenta të dergohen elektronikisht me subjekt “Aplikim për punesim ne pozicionin Financier/e):

 1. Formulari i plotësuar i Aplikimit për Punësim i ALO 116 Shqipëri. Kjo formë duhet kërkuar paraprakisht nga i/e interesuari/a ne adresen e emailit alo116@crca.al;
 2. Fotokopje të Diplomës dhe listës së notave;
 3. CV;
 4. Dy Rekomandime (rekomandimet duhen të jenë nga punëdhënës apo supervizorë tuaj së bashku me kontaktet e tyre).
 5. Dëshmi Penaliteti, vetëm për ata kanddiatë që do të kalojnë në fazën finale të intervistimit.

Afati përfundimtar për dorëzimin e aplikimeve është data 16 nentor 2016, ora 12:00. Aplikimet bëhen vetëm elektronikisht tek adresa e emailit alo116@crca.al me subjekt: “Aplikim për Punësim pranë ALO 116 ne pozicionin Financier/e”, si dhe emrin dhe mbiemrin e aplikantit.

Asnjë aplikim nuk do të merret në konsideratë nëse nuk është i plotë. Vetëm kandidatët që do të kalojnë në intervistë do të njoftohen për vazhdimin e procedurave të mëtejshme të intervistimit. ALO 116 është punëdhënës që garanton mundësi punësimi të barabarta për të gjithë.