Termat e Referencës Pozicioni: Ekspertë për trajnimin e stafit të ALO 116 111 Tipologjia e trajnimeve: Pasojat e pandemisë COVID 19 tek fëmijët; Këshillimi dhe informimi i fëmijëve në situata emergjence; Dhuna ndaj fëmijëve; Abuzimi seksual ndaj fëmijëve; Siguria në internet e fëmijëve; Menaxhimi i konsumimit professional; Kohëzgjatja: Shtator-...
  Pozicioni: Ekspertë për përmirësimin e Manualit të Praktikave të Mira të ALO 116 111 Kohëzgjatja: Shtator 2020 Informacion i përgjithshëm Linja Kombëtare e Telefonit për Fëmijë – ALO 116 është një shërbim falas këshillimi dhe referimi për fëmijët. Ky shërbim komunikon me fëmijët nëpërmjet numrave: 116 111 – Linja Kombëtare e Këshillimit për...
ASSESSMENT OF THE CURRENT AND DEVELOPMENT OF THE NEW, COST EFFECTIVE MODEL FOR ALO 116 Terms of Reference GENERAL INFORMATION ALO 116 – Albanian National Child Helpline ALO 116 is a national service that aims to help children through phone counseling and the referral of cases to the governmental and non-governmental institutions that provide...